Rapporten «Fra sams og samling» på høring

I artikkelen «Store endringer i Statens vegvesen», som vi trykket i utgave 18 av Friheten, har vi skrevet litt om rapporten «fra sams og samling».


I forbindelse med regionreformen ga samferdselsdepartementet 30. november 2017 Vegdirektoratet mandat til å utrede overføring av sams vegadministrasjon til regionalt folkevalgt nivå. Dersom denne overføringen gjennomføres, vil en 125 år gammel ordning hvor Statens vegvesen har hatt ansvaret for gjennomføring av drift, vedlikehold og bygging av både riksveger og fylkesveger opphøre. Denne rapporten er en gjennomgang av mulige konsekvenser ved overføring av fylkesvegadministrasjon fra Statens vegvesen til fylkeskommunene fra 1.1.2020, og vurdering av alternativer. Samferdselsdepartementet har sendt rapporten ut på høring. Ved fristens utløp var det kommet inn 45 høringssvar.


Det er flere fagforeninger som har avgitt høringssvar. Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) peker på Vegdirektoratets konklusjon hvor det heter at en slik overføring vil «medføre omstillingskostnader og stor risiko for langsiktige negative virkninger med økte kostnader, kompetansetap og redusert kvalitet i oppgaveløsningen». FLT sier at fagkompetansen vil bli splittet i flere fagmiljø, noe som betyr at fagmiljø forvitrer. NITO sier at en splitting av fagmiljøene mellom Statens vegvesen og de 10 fylkeskommunene vil trolig innebære at flere av virksomhetene vil komme til å mangle nødvendig kompetanse. Det vil føre til behov for kjøp av konsulenttjenester. Parat mener at Stortinget ikke forvalter samfunnets ressurser til det beste for samfunnet som helhet om reformen gjennomføres. Fagforeningene er også samstemte i sin vurdering av rapporten «fra sams og samling». Den omtales som grundig, og at den gir et godt bilde av arbeidsoppgavene og kompleksiteten i det arbeidet Statens vegvesen utfører.


NITO har også i sitt høringssvar trukket fram sosial dumping, selv om rapporten ikke omtaler dette. NITO peker på at Statens vegvesen gjennom de siste årene har opparbeidet en betydelig kompetanse for å kunne avdekke økonomisk kriminalitet og sosial dumping. Dette har skjedd ved hjelp av en egen krimenhet og et nettverk av kompetente regionale HMS-koordinatorer. NITO skriver videre at dette er et svært krevende arbeid som krever god og samlet kompetanse, og NITO ser faren for en negativ utvikling på dette området ved overføring av sams vegadministrasjon.


Fagforeningene er selvsagt opptatt av at de ansattes rettigheter blir ivaretatt om reformen settes ut i livet. De sier det er viktig å sørge for at de ansattes lønns- og arbeidsvilkår ikke forringes ved en overføring av ansatte fra Statens vegvesen til fylkeskommunene.


I flere av høringsuttalelsene pekes det på at en oppsplitting kan gå utover trafikksikkerheten. Flere fagforeninger peker også på at trafikksikkerhetsarbeidet kan bli skadelidende. Det samme gjør Trygg Trafikk i sitt høringssvar. Organisasjonen trekker fram Norges posisjon som verdensledende på trafikksikkerhet, og framhever Statens vegvesen sin nøkkelrolle i dette.

Les mer i Friheten. 

Kun abonnenter kan lese hele artikler
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering