• Hjem
  • Politikk
  • Mange lovbrudd i overnattings- og serveringsbransjen
Mange lovbrudd i overnattings- og serveringsbransjen

Arbeidstilsynet har nylig offentliggjort en rapport med erfaringer fra tilsyn i overnatting- og serveringsbransjen. I årene 2015-2017 har Arbeidstilsynet foretatt 4 459 tilsyn. Arbeidstilsynet fant avvik og varslet vedtak om pålegg i nesten 80 prosent av tilsynene. I 15 av tilsynene ga Arbeidstilsynet overtredelsesgebyr, tvangsmulkt i 14 tilsyn, og 6 virksomheter ble politianmeldt.


Litt om bransjen
I 2017 var det nesten 94 000 sysselsatte innen overnatting- og serveringsbransjen. Om lag 70 prosent av dem var sysselsatt i serveringsbransjen. Fafo offentliggjorde nylig en rapport hvor det fremkommer at organisasjonsgraden innenfor hotell, restaurant og catering (HORECA) er helt nede i 25 prosent. Til sammenligning er organisasjonsgraden i Norge nå i underkant av 50 prosent. Andelen arbeidstakere med norsk landbakgrunn er også synkende innenfor HORECA. I 2008 hadde 70 prosent av arbeidstakerne innenfor næringen norsk landbakgrunn. Tilsvarende tall i 2014 var 57 prosent.


Mangelfull opplæring
Over halvparten av virksomhetene hadde ikke valgt verneombud. I de virksomhetene som hadde valgt verneombud, fant Arbeidstilsynet at 61 prosent av verneombudene ikke hadde fått den obligatoriske opplæringen. Dette er brudd på arbeidsmiljøloven. I § 6-5 heter det at «Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte. Verneombud har rett til å ta den nødvendige opplæring ved kurs som arbeidstakernes organisasjoner arrangerer.»


Arbeidstilsynet avdekket også at 35 prosent av arbeidsgiverne manglet lovpålagt opplæring i helse, miljø og sikkerhet for ledere. Arbeidsgiver skal ifølge arbeidsmiljøloven sørge for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Siden mange arbeidsgivere ikke har gjennomgått nødvendig opplæring i HMS, så er det ingen overraskelse at Arbeidstilsynet fant avvik i 52 prosent av tilsynene hvor internkontrollen var tema.


Arbeidsavtaler
Det skal alltid inngås skriftlig arbeidsavtale. Og det er arbeidsgivers ansvar at dette blir gjort. Dette er krav i arbeidsmiljøloven. Det fremkommer også i arbeidsmiljøloven minimumskrav til den skriftlige arbeidsavtalen. Arbeidstilsynet har dessuten utarbeidet en standard arbeidsavtale som virksomhetene kan benytte. Denne finnes også på flere språk.


Tilsynene avdekket at nesten hver femte arbeidstaker manglet skriftlig arbeidsavtale. Der det fantes arbeidsavtale avdekket tilsynene at seks av ti arbeidsavtaler hadde mangler.

Manglet overtidsbetaling
I 42 prosent av tilsynene avdekket Arbeidstilsynet at ansatte ikke fikk godtgjørelse for overtid. Arbeidsmiljølovens kapittel 10 omhandler arbeidstidsbestemmelser. For overtidsarbeid skal det betales et tillegg til den lønn arbeidstakeren har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden. Tillegget skal være minst 40 prosent. Tariffavtalene har gjerne høyere overtidssatser.
Arbeidstilsynet avdekket også mange avvik i plikten arbeidsgiver har på oppfølging av hvor mye den enkelte arbeidstaker arbeidet. Det var også mange arbeidsgivere som ikke hadde kontroll med at arbeidstiden til arbeidstakerne var innenfor rammene i arbeidsmiljøloven. Mange arbeidsgivere hadde heller ikke satt opp arbeidsplan for arbeidstakere som arbeider til ulike tider på døgnet.


Bedriftshelsetjeneste
Ansatte i overnattings- og serveringsbransjen har et risikofylt arbeidsmiljø. Ifølge «Forskrift om at virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste» fremkommer det at disse bransjene er pålagt å knytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste. Arbeidstilsynet avdekket at halvparten av de kontrollerte virksomhetene ikke var tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste.


Useriøsitet
I rapporten skriver Arbeidstilsynet at «Overnattings- og serveringsbransjen har flere risikofaktorer som kan true norsk arbeidsliv. Det er for eksempel utenlandske arbeidstakere som arbeider under lovstridige lønns- og arbeidsvilkår, jobber uforsvarlige lange skift og uten tilstrekkelige hvilepauser.»


Videre heter det at «Næringen er også utsatt for en betydelig andel arbeidslivskriminalitet og useriøsitet. Det kjennetegnes av kriminelle aktører som bevisst bryter arbeidsmiljølovverket og annet regelverk knyttet til skatt og avgift, regnskap, og arbeids- og oppholdstillatelse. Falsk dokumentasjon og systematisk omgåelse av regelverket er også en risikofaktor i denne næringen.»


Fortsatt fokus
Det er derfor gledelig å kunne konstatere at Arbeidstilsynet både i 2018 og i 2019 vil fortsette med aktivitet i bransjen. Siden våren 2017 har det også vært større fokus på seksuell trakassering i bransjen.
I januar 2018 trådde forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for overnattings- serverings- og cateringsvirksomheter i kraft. Arbeidstilsynet varsler at tilsynet vil følge opp kravene til minstelønn i de planlagte tilsynene i 2019.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering