AP Photo/Mark Schiefelbein, File
AP Photo/Mark Schiefelbein, File

Flere norske byer konkurrerer om å bli ledende på bruken av «smart» trådløs teknologi – og deler av Oslo og Kongsberg er allerede frivillige prøvekaniner for utbygging av 5G-nettet. Spørsmålet er om dette egentlig er særlig smart når stadig flere internasjonale fagfolk og forskere varsler om risiko for skadelige langtidsvirkninger av strålingen fra trådløs teknologi generelt og 5G spesielt.


Av: Ingrid Wreden Kåss, master i filosofi og bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap
En nyere kommentarartikkel i det velrenommerte medisinske fagtidsskriftet The Lancet (des. 2018), advarer mot å øke det stadig tettere teppet av mikrobølgestråling fra trådløs «smart» teknologi. Forfatterne kaller dette for «elektromagnetisk forurensning» og viser til omfattende vitenskapelige funn av skadevirkninger på strålenivåer langt under våre grenseverdier.


Blant virkninger som nevnes, er endringer i hjernens stoffskifte og elektriske aktivitet, i tillegg til immunologiske virkninger, påvist etter korttidseksponeringer godt under grenseverdiene. Artikkelen viser videre til at en rekke publiserte studier har funnet betydelig økt grad av oksidativt stress (som er en kjent bakenforliggende faktor knyttet til flere alvorlige sykdomstilstander), DNA-skader og økt kreftrisiko etter langtidseksponering. Som referanser nevnes blant annet nye store og kostbare studier fra velansette institusjoner som USAs National Toxicology Program og Ramazzini-instituttet i Italia. Det vises også til store uavhengige forskningsgjennomganger som har undersøkt flere tusen publiserte studier, og som konkluderer med at det er påvist skadevirkninger i et klart flertall av disse. Vi snakker altså ikke om spredte enkeltstudier. Noen fagfolk mener vi allerede har begynt å se alvorlige skadevirkninger på miljøet, spesielt på bier og insekter.


Flere hundre stråleforskere har de siste årene undertegnet appeller til myndigheter, EU, FN og WHO, der de understreker nødvendigheten av øyeblikkelige føre-var-tiltak for å beskytte spesielt barns og gravide for stråling fra trådløs teknologi. Føre-var-anbefalinger er også kommet fra Europarådet og EUs miljøbyrå, EEA, og fra flere lege- og miljømedisinske foreninger. Flere land og lokalsamfunn i og utenfor EU har begynt å følge rådene om å skjerme de minste barna ved å innføre forbud og/eller strenge restriksjoner for bruk av trådløs teknologi i barnehager og/eller skoler. Frankrike og Kypros er blant dem som har gått lengst i dette.


Det internasjonale kreftforskningsbyrået (IARC/WHO) klassifiserte i 2011 all stråling fra trådløs teknologi som gruppe 2B «mulig kreftfremkallende», samme kategori som bly og DDT. Flere eksperter fra ekspertpanelet som vedtok klassifiseringen, mener nå det er på tide med en strengere kreftklassifisering på grunnlag av kreftfunn i flere nyere studier.


I det siste er det også kommet sterke advarsler fra fagmiljøet mot den planlagte utrullingen av 5G-nettet, som er en sentral del av planen om «tingenes internett» og «smartbyer». Advarslene handler om at 5G-teknologiens bruk av millimeterbølger ikke er skikkelig testet ut for helse- og miljøvirkninger, at systemet krever langt større tetthet mellom antenner og basestasjoner for å fungere, samt at strålingen fokuseres langt sterkere på grunn av måten 5G-antennene er konstruert. I tillegg er en del forskere bekymret over vitenskapelige funn av skadevirkninger på huden fra millimeterbølger, og indikasjoner på mulige virkninger på nervesystemet. Også miljøkonsekvensene – blant annet for ozonlaget – av planene om å skyte opp tusenvis av 5G-satellitter, skaper bekymring.


På denne bakgrunnen er det underlig at våre politikere har sånt hastverk ved å gjøre norske byer «smarte». Visst er det forretningsmuligheter i trådløs teknologi, men føre-var-prinsippet er en del av norsk lov, og hensynet til barns helse må alltid veie tyngst.


En versjon av denne teksten har tidligere vært publisert i Rogalands Avis.


Utvalgte referanser
Artikkelen i The Lancet;Bandara, P. & Carpenter, D. O. (2018). Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact, The Lancet, 2 (12), e512-e514https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext


Kildesamling med liste over faglige advarsler og føre-var-anbefalinger (s. 4-9): Kåss, I. W. & Halmøy, S. (2018). Skadevirkninger av stråling fra trådløs teknologi og annen EMF er godt dokumentert – Kildesamling: Forskning og advarsler fra fagfeltet. Oslo: Folkets strålevern. https://www.dropbox.com/s/uj27lzl3vdifwx6/Kildesamling-2018-05-25.pdf?dl=0Lenke til kildesamlingen finnes også her: https://www.folkets-stralevern.no/lenker/
Appeller:“Scientists and doctors warn of potential serious health effects of 5G” (forskerappell):https://www.5gappeal.eu/scientists-and-doctors-warn-of-potential-serious-health-effects-of-5g/
“International Appeal: Stop 5G on Earth and in Space” (appell fra forskere, miljøorganisasjoner og vanlige borgere): https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal/
Appell til FN og WHO (forskerappell):https://www.emfscientist.org/

Oversikt over en del andre lands føre-var-politikk ift trådløs teknologi:https://ehtrust.org/policy/international-policy-actions-on-wireless/

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering