HVA GÅR KOMMUNISTENE TIL VALG PÅ?

FOR KOMMUNISTER ER deltakelse i valg en form for klassekamp. Vi bruker det parlamentariske systemet for å fremme våre politiske mål og programmer. Også den ideologiske kampen kan finne en plass her i det vi kan påpeke at varige løsninger på arbeiderklassens vansker bare kan løses under sosialismen. Våre valgprogrammer har derfor både løsninger på de dagsaktuelle krav og fremmer i samsvar med NKPs prinsipprogram grunnleggende endringer i maktstrukturen i samfunnet i sosialistisk retning. Den andre delen av klassekampen, den viktigste, er den utenomparlamentariske kampen der vi møter folk til samtaler og debatt ansikt til ansikt på gater og torg, i massebevegelsene og i fagbevegelsen og fremmer våre synspunkter og ideologi.
VI TROR IKKE på noen «systemskifte» i dette stortingsvalget. Uansett rødgrønt, blåblått eller blåbrunt vil det kapitalistiske samfunnet overleve, ja endog bare forsterkes. De få ulikhetene i holdningen til privatiseringen og skattepolitikken framover kan vise et lite skille men det er mer som er felles i den økonomiske politikken, miljøpolitikken, helse- og skolepolitikken m.m. Siv Jensen sa på NRK 28.juni at AP. og H er helt like. Hun ser det, alle ser det, men Stoltenberg og Solberg kaster blår i øynene våre med sitt tøv om skjebnevalg. Kommunistene må ved siden av valgprogrammene gjøre det klart at lite vil skje til fordel for arbeiderklassen uansett regjering. Bare NKP har politikken for langsiktige og varige løsninger.
NKP HOLDT ET programmøte i september i fjor og fokuserte på våre viktigste saker. Selvfølgelig er «alt» viktig men vi har valgt å fokusere spesielt på de som nå nevnes. Det betyr ikke at vi ikke har meninger og politiske mål for andre saker. Distriktene har sendt inn sine forslag som sekretariatet har behandlet og er sendt tilbake for kommentarer. Det blir opp til partiene i de fylkene som stiller til valg å supplere de sentrale programmene med viktige lokale. De kan selv trykke løpesedler ol. og få sakene fram i Frihetens valgsider som hvert fylke får til disposisjon.

SKOLE- OG UTDANNINGSPOLITIKK
DET ER DET offentliges oppgave å sikre befolkningen kunnskaper og utdannelse gjennom læring i barnehage, skoler, bedrifter og i arbeidslivet for øvrig.
NKP VIL:
AVSLÅ SØKNADER OM privatskoler. Vi satser på den kollektive enhetsskolen.
FAGUTDANNINGEN MÅ STYRKES.
FJERNE DE NASJONALE prøvene
INNFØRE ANONYME SKOLEPRØVER
LÆREMIDLER SKAL VÆRE gratis.
HØYERE LØNN TIL lærere og vedlikehold av skoler.
AT SMÅSKOLENE IKKE nedlegges p.gr. av kommunenes dårlige økonomi
AT STUDIELÅN AVSKAFFES og at det innføres studentlønn.
AT LÆRLINGEPLASSER SKAL garanteres Lærlingelønna må økes vesentlig.
BYGGING AV. 3000 – 4000 studentboliger i året.
BUSSPRISER FOR ELEVER og studenter halveres av dagens pris.

MILJØPOLITIKK
NORGE MÅ FØRE en miljøpolitikk som er økologisk bærekraftig

VIKTIGE PUNKTER I NKPs øko- og ressurspolitikk:
● STATEN MÅ STÅ for leting, utvinning og fordeling av gass og olje. Ikke norsk og internasjonal storkapital.
● SELVFORSYNING AV MAT økes. Dyrkbar jord skal vernes mot bolig- og næringsutbygging.
● KYSTBEFOLKNINGEN SKAL HA rett til å fiske i fjordene og få levert fisken i lokale fiskemottak. Trålfiske må reduseres. Fiskeoppdrett flyttes fra havbruk til kummer på land
● ENERGIFORBRUKET HOLDES LAVEST mulig måte og med lik pris på kraft uansett hvor man bor. Vi er imot atomkraftverk. Det må satses på bølgekraft.
● VARIG VERN AV Vesterålen, Lofoten og Senja. Ingen olje- og gassvirksomhet i Barentshavet. Oljekapital skal gå til «grønne» arbeidsplasser

HELSEPOLITIKK
DA NORGE VAR fattige etter krigen hadde vi et gratis helsevesen uten ventelister. I dag er helsevesenet for «dyrt»!

NKP VIL:
● STOPPE ALL PRIVATISERING og vil ha desentralisering av helsetjenesten
● OPPRETTHOLDE LOKALSYKEHUSENE OG fødestuene. De små sykehus gis nye behandlingstilbud men beholde akutt- og fødetjenesten
● FJERNE EGENANDELER I helsevesenet
● GRATIS TANNLEGE OG optiske tjenester
● HA EN VENTELISTEGARANTI på to uker for barn og ungdom og fire uker for voksne som trenger psykiatrisk hjelp.

BOLIGPOLITIKK
GJENREIS EN SOSIAL boligpolitikk! I følge FN er det en menneskerett å ha en bolig.

NKP KJEMPER FOR at:
● HUSLEIE SKAL IKKE overstige 20 % av en netto inntekt.
● HUSBANKEN MÅ FÅ prioritere offentlig boligbygging. Gjenreis boligbyggerlagene.
● FJERN EGENKAPITALKRAVET PÅ 15 % og gi 100 % lån. til-Førstegangsetablerere
● DE OFFENTLIGE BYGGESELSKAPENE må drives som et non-profittselskap.
● ØKT POLITISK OG økonomisk støtte til borettslagsordningen.
● INGEN BOLIGBYGGING PÅ dyrkbar mark
● ALLE NYE BYGG må ha handicaptilgjengelighet

INNVANDRING
SOM ET AV verdens rikeste land kan Norge ta imot langt flere flykninger. Norsk asyl- og innvandringspolitikk må etterfølge de krav gitt av FN
NKP VIL:
● BEHANDLINGSTIDEN AV SØKNADER må kraftig ned.
● AT RETTEN TIL familiegjenforening må respekteres
● FØRE EN MER human og rettferdig tilnærming til de såkalte "papirløse
● AR BARN AV asylsøkere som har bodd i Norge nesten hele sitt liv ikke kastes ut for. FNs Barnekonvensjon skal ha forrang foran norsk lov.
● INGEN DISKRIMINERING AV innvandrere på bolig- og arbeidsmarkedet.

SAMFERDSEL
DET AVDEKKES STORE investeringsbehov i det eksisterende jernbanenettet. Signalfeil, sportekniske mangler, slitent el. nett og kjøreledninger og gamle traseer må utbedres for hundrevis av milliarder.
● UTBEDRE OG STYRKE nåværende jernbanenett.
● NKP SIER NEI til høyhastighetstog.
● VEINETTET ER OGSÅ nedslitt, smalsporet og med mange ulykkespunkter. Staten tar inn 40 -50 milliarder i avgifter men bruker lite av dette til vedlikehold, utbedringer og nye veier.
● NKP VIL BRUKE avgiftene til veivedlikehold og utbedringer. Rassikring av veier.
● 100 NYE MILLIARDER til nye veier, til midtrabatter på hovedveiene og til gang- og sykkelstier i byene.
● NKP VIL HA overført mest mulig godstrafikk fra vei til jernbane og båt.
● STYRKING AV KOLLEKTIVTRANSPORTEN.

UTENRIKSPOLITIKKNATO OG EU/EØS
NATO ER EN organisasjon for krig der Norge er et framtredende medlem. Dens strategi «out of area» tillater organisasjonen å gå til krig hvor som helst der USAs føler at sine interesser blir truet. Det gjelder militære, politiske og økonomiske interesser som ikke har noe med norsk sikkerhet å gjøre. Tvert om er det et hovedmål å bygge ned NATO dersom verdensfreden skal trygges. Herunder må generell nedrustning, særlig fjerning av atomvåpen, stå i fokus.
EØS-AVTALEN ER HINDER for norsk næringslivs utvikling i resten av verden. Den er en hemsko for statlig støtte til bedrifter, jordbruk og fiske for å kunne overleve. Alle direktivene er rettet mot de avtale norsk fagbevegelse har kjempet fram for sine medlemmer. EØS’ distriktspolitikk raserer Utkant-Norge.
NKP VIL:
● MELDE NORGE UT av NATO. Og arbeid for et nordisk forsvarssamarbeid.
● HINDRE AT NORGE deltar i angrepskriger ledet an av NATO og USA, selv med FNs godkjenning. Et FN dominert av de imperialistiske maktene.
● STØTTE FOLKELIGE BEVEGELSER og fredsorganisasjoner i verden i opposisjon mot NATO og USA.
● ARBEIDE AKTIVT I antikrigsbevegelsene som Norge For Fred
● KJEMPE MOT AT Nordkalotten blir et militært oppmarsjområde mot Russland
● MELDE NORGE UT av EØS-samarbeidet. Alternativet er frihandelsavtale med EU og opprette direkte avtale med Russland, Kina, Brasil, Venezuela.m.fl.
● BRUKE RESERVASJONSRETTEN AKTIVT når nye lover og direktiver er til skade for norsk næringsliv og faglige rettigheter, f.eks. hjemfallsretten til våre fosser i energiproduksjonen og endringer i arbeidsmiljøloven.
● MOTARBEIDE ALLE INITIATIV for å opprette en EU-hær.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Stortingsvalg uten mening

Stortingsvalg uten mening

(17 - 2017) Det stunder å rette blikket mot det borgerlige demokratis kyskhetsbelte – Stortingsvalget. Valget skal bevitne påstanden om at flertallet...


Terningskast og valgkamp

Terningskast og valgkamp

(17 - 2017) For første gang er jeg lei av valgkamp - før halvgått løp. En ubehagelig følelse inntil jeg bestemte meg for at det skyldtes en uspiselig...


Sjarlatanene overtar

Sjarlatanene overtar

(18 - 2017) «Det går et spøkelse over Europa» skrev Karl Marx og Friedrich Engels i 1848. Den gang var det et kommunistisk spøkelse som skremte...

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering