Illustrasjonsfoto: Den Himmelske Fredsplass, i 1975																								Foto: AP
Illustrasjonsfoto: Den Himmelske Fredsplass, i 1975 Foto: AP

Del 3 av 5: Kjell Jan Hammer:


Nei, Lenin er ikke problemet, men: De som ville gå for fort frem etter revolusjonen, de som ikke ville forstå at det nye samfunnet var fylt opp av gammel kultur, vaner, treghet og motstand mot forandringer på alle av samfunnets områder, overlevert fra det gamle. De som trodde de kunne ta noen raske og hardhendte tiltak, for å løfte produktivkreftene i et tilbakeliggende land. Disse folkene er problemet! Eksempler: Den hardhendte kollektiviseringen i Sovjet og Det Store Spranget i Kina. De forsto ikke Lenin, da han midlertidig (over kort eller lang tid) tillot privat eiendomsrett til jord og aktiv bruk av kapitalistiske produksjonsmetoder. Den hardhendte og kunnskapsløse fremferden, førte til store og bitre motsetninger mellom den nye staten, representert ved partiet, og store og viktige deler av folket. Man forsto ikke at en måtte gå varsomt, men også svært målbevisst frem. Det handlet om å løse motsetninger mellom arbeiderstaten og folket. Motsetninger som kunne løses over tid til fordel for arbeiderstaten. Vi må alltid huske på at den klassen som har statsmakten, har makten i samfunnet, og kan derfor løse oppgavene på en god eller dårlig måte. En hardhendt måte å løse motsetninger på, kan brukes ved katastrofer, intervensjon, full krig og liknende. NEP-politikken i Russland, etter min menig, burde ha vært mer omfattende og langvarig, for å kunne gi nødvendig løft for den proletariske statens produktivkrefter.


Marx: Hvordan løse motsetninger
Motsetningene mellom den samfunnsmessige produksjonen og den private tilegnelsen av verdiskapningen (den kapitalistiske produksjonsmåten) som på det nåværende utviklingstrinn, er på et mye høyere nivå enn den samfunnsmessige fellesproduksjonen (den sosialistiske produksjonsmåten), er å skape og å utvikle en politisk styring under sosialismen, som begge produksjonsformene kan bevege seg innenfor. Den politiske styringen, har nå som oppgave, å drive frem den samfunnsmessige fellesproduksjonen (den sosialistiske produksjonsmåten) slik at den blir overlegen den kapitalistiske og dermed kan fase denne ut.
Den kommunistiske samfunnsteorien er ikke en teori bygd bare på Marx og Lenins erfaringer og undersøkelser. Den kommunistiske samfunnsteorien er i dag en samfunnsteori som svært mange kommunister har bidratt til, kjente som ukjente. Denne samfunnsteorien er en materialistisk teori dvs. at den bare er bygd på virkelighetens fakta. Den omfavner alle felt innefor vitenskapen. Den kommunistiske samfunnsteorien har en enorm kraft, den kan forandre samfunnene og verden.
Den kapitalistiske imperialismen, meget kort historikk.
1. Fra den kapitalistiske imperialismens oppstart fra ca. 1890 årene hvor vi ser fire store imperialistiske stater: England, USA, Frankrike og Tyskland og litt senere Japan.
2. Finanskapitalen (bank og finansinstitusjoner) dominerer utviklingen i hver av disse statene. Finanskapitalen og bankvesen monopoliseres for å møte den nasjonale og internasjonale konkurransen. Disse fører en mer og mer innbitt kamp om å dominere verdensmarkedet for seg selv, og for å rive til seg kontroll over de land som ikke den Engelske kolonialismen allerede har kontroll over. Spesielt kom dette til syne i kampen om sørøst Asia med Kina som den viktigste kjøttbiten.
3. Første verdenskrig bryter ut. Borgerparlamentene i disse imperialistisk statene sender sine arbeider ut for å erobre nye landområder. Arbeidere dreper arbeidere for profitten til sitt nasjonale borgerskap. Sosialistene i Tyskland støtter krigsbevilgningene til sitt eget borgerskap, andre sosialister stille seg nøytrale. 16 - 20 millioner blir drept. Krigen ender med at borgerskapet i Tyskland ble den store taperen og I Russland seiret den proletariske revolusjonen. Det andre forsøket på å bygge opp en proletarisk statsmakt lykkes. Arbeiderklassens revolusjonære diktatur blir dannet i Sovjet.
4. Det tyske borgerskapet måtte bryte ut av stengslene som var satt mot dem etter første verdenskrig og erobre nye markeder (land og folk). Redskapet ble den tyske nasjonalsosialismen. Fascismen (Nazismen) ble innført. Kampen om en ny imperialistisk omfordeling begynte. Andre Verdenskrig bryter ut i Europa. Den tysk Fascismen (nasjonalsosialismens) militære makt, ble i all hovedsak knust av Sovjets Røde Arme. Sovjets samfunnsmessige utvikling ble satt kraftig tilbake, viktig tungindustri og industriell våpenproduksjon var intakt. Den minst skadelidende, staten USA, som samtidig hadde utviklet de mest rasjonelle og effektive produksjonskreftene, sto nå frem som den desidert største og sterkeste imperialistiske makten økonomisk og militært. USA startet nå å dominere Tyskland, Japan, England og Frankrike. NATO dannes. En ny oppdeling av verden var på gang.
5. Den ujevne utviklingen i den kapitalistiske imperialismen viser seg på nytt. I Europa danner nå Italia, Tyskland, Frankrike og tildels motvillig England, EU som en motvekt til USA. Men de er alle enige om, å ødelegge Sovjet og helst også Kina.
6. USA, Vesten inklusive Japan, går på et alvorlig politisk og militæret nederlag i Vietnam.
7. Sovjet oppløses og går til grunne i 1991. Samtidig er Kina inne i en voldsom økonomisk vekst.
8. Finanskapitalen i de forskjellige kapitalistiske landene og deres internasjonale organisasjoner får mer eller mindre frie hender til en enorm utplyndring av verdens fattige og underutviklede nasjoner. Også det store landområdet som var underlagt av Sovjet med Russland som tyngdepunkt, blir nå liggende åpent for rov og utplyndring. Det ble utviklet nye internasjonale forbindelsene og nye organisasjoner for handel og samarbeid som drev nasjonene mer og mer sammen (WTO, FN, Internett, eksempler). Noen av disse fellestrekkene, kan omdannes senere til kommunistiske organisasjoner og funksjoner.
9. Utviklingen i Russland går ikke slik imperialistene ønsket seg. Sovjetstatens ressurser blir ranet av tidligere fremstående “kommunister” og industriledere. De danner nye kapitalistiske storbedrifter og monopoler i eget land. En politisk nyordning inntrer og det velges en nasjonal politisk ledelse av landet som vil verne de nyrike kapitalistene i Russland. Denne kapitalistiske utviklingen blir hemmet og delvis blokkert av den vestlige imperialismen med USA i spissen. Russlands politiske ledelse orienterer seg mot Kina.
10. Kina og Russland danner SCO (Shanghai Cooperation Organization) for forsvar og sikkerhet og BRIKS for handel (Brasil, Russland, India, Kina og Sør Afrika). Kina og Russland samhandler mer og mer med hverandre i alle økonomiske, politiske og militære spørsmål.


Kinas reiser seg
Etter den andre verdenskrigen som startet i 1937 (i Asia) seiret Kinas Kommunistiske Parti med Mao Zedong som leder, over Japan og den borgerlige regjeringen til Chiang Kai-shek i 1949. Kina gikk nå inn i kommunismens første fase (sosialismen). Landet hadde mistet mellom 30 - 35 millioner mennesker. Landet var fattig og underutviklet. Straks etter seieren og frem til 1958 hadde landet en sterk økonomisk vekst og den materielle situasjonen utviklet seg raskt: mat, helsestell og utdanning skjøt fart. I 1958 satte KKP i gang med Det Store Spranget, landet skulle industrialiseres raskt. Sovjet (SUKP) som hadde vært en sterkt støtte til KKP trakk nå denne støtten tilbake på grunn av den kraftige politiske uenigheten som oppsto mellom partiene etter Stalins død. Det Store Spranget ble en katastrofe for folk og land. Mange millioner fattigbønder døde av sult og målsetningen ble ikke oppnådd. En må også legge til at i årene dette forsøket pågikk, oppsto det også alvorlige lokale naturkatastrofer som rammet avlingene i landet. Før det Det Store Spranget ble iverksatt, var det sterke krefter innad i KKP som advarte kraftig om å sette forsøket i gang.
Utover i 1960 årene var det sterk politisk rivalisering innad i KKP og i 1973 ble Kulturrevolusjonen iverksatt. Oppgaven til kulturrevolusjonen var å renske ut gammel føydal- og borgerlig tenkning i samfunnet, i staten og i partiet. I sluttfasen gikk dette for langt, uerstattelige kulturminner gikk tapt og mange personer ble urettmessig anklaget og straffet for gjerninger de ikke hadde gjort. Folkets Frigjøringshær ble satt inn for å dempe Kulturrevolusjonen og partiet avsluttet den. Kulturrevolusjonens ideelle målsetning ble ikke oppnådd. I stedet, ble det nå lagt grunnlag for nye og alvorlige motsetninger mellom folk og parti. De skarpe motsetningene som hadde oppstått under det Store Spranget ble skjerpet kraftig. Mao Zedong, lederen av KKP var alvorlig syk og fysisk svekket. Den indre partikampen ble hardere. Mao Zedong døde i 1976. Etter ett par opprivende år, ble Deng Xiaoping valgt som partiets sterke leder. Deng Xiaoping som hadde studert i Russland i 1921 fikk med seg partiledelsen i å iverksette Kinas svar på Russlands NEP (Den nye økonomiske politikk). Det ble planlagt landområder som skulle legges ut som økonomiske soner, her kunne utenlandske firmaer få slå seg ned og drive kapitalistisk produksjon under svært gunstige økonomiske forhold (billige grunninvesteringer og billig og arbeidsvillig arbeidskraft). Disse sonene og virksomheten her ble lagt under streng statlig kontroll. Kina åpnet seg mot resten av verden. Kina som stat og nasjon skulle lære av kapitalistisk produksjon og effektiv statsstyring. Den økonomiske veksten i Kina ble voldsom.
Frem til nå - 2018, har Kina hatt følgende utvikling.
- Landet har stoppet sin folkevekst, folketallet er nå på ca. 1, 34 milliarder mennesker og er på vei nedover. India vil snart passere Kina.
- Landet har verdens nest største økonomi og har fortsatt en årlig vekst på over 6% årlig, noe som vil føre til at landet passerer USA økonomisk inne få år.
- Landet har løftet over 700 millioner mennesker ut av fattigdom og de arbeider svært aktivt for å fjerne de siste restene av fattigdom (ca. 40 millioner) innen 2020
- Et stort og moderne helsevesen er utviklet
- Utdanningssystemet er kraftig utviklet på alle nivåer fra grunnskole til universiteter. Det utdannes årlig titalls millioner mennesker innen yrkesfag og høyere utdanning på internasjonalt nivå, som strømmer inn i arbeidslivet. I 2016 var det 37 millioner kinesere som var i ferd med å ta høyere utdanning.
- Landet har nå verdens beste og største arbeiderklasse både faglig og politisk. Og den kraftfulle moderniseringen av egen industri, har medført at landet er på veg til å nå verdens mest effektive og moderne produktivkrefter
- Landet er snart verdensledende innen alle vitenskapsfag.
- Ingen land i verden forandrer sin egen infrastruktur raskere enn Kina. Byutvikling, transportsystemer som: vei, tog og flyforbindelser. Regulering av vannressurser, produksjon av energi, digitalkommunikasjon osv.
- Landet har verdens største stående arme, Folkets Frigjøringshær er på 2,5 millioner kvinner og menn som er politisk motiverte.
- Gjennom den kraftfulle økonomiske og politiske utviklingen har den kinesiske staten opparbeidet gjennom et solid hushold, en enorm finansiell styrke som brukes til å forandre landet og til å styrke sin internasjonale stilling.
- KKP har over 90 millioner medlemmer og ungdomsorganisasjonen er nesten like stor dvs. den kommunistiske organisasjonen, teller til sammen ca. 180 millioner medlemmer og utgjør ca. 13,4% av befolkning, noe som er 36 ganger større en Norges befolkning. Partiet er verdens største partipolitiske organisasjon og KKPs ledelse vil gjøre den til den mest aktive og sterkeste partiorganisasjonen i verden.
I 2013 satte partiet og staten i gang, et permanent system for å rydde opp i korrupsjon innen parti og stat. Dette systemet er i stadig utvikling for å avsløre nye tilfeller. Millioner av medlemmer og statsansatte er straffet og fjernet fra sine stillinger
- Landet har utviklet det mest effektive styringssystemet i verden, et system de gjerne vil dele med andre land.
KKPs 19. Nasjonale Kongress, startet i Bejing 18. Oktober 2017
2280 valgte delegater fra hele landet deltok. Xi Jinping ble gjenvalgt som partileder sammen med en rekke nye medlemmer av sentralkomiteen.
De politiske retninger som ble vedtatt:
Åpne opp
- Landet vil åpne seg mer opp mot verdens nasjoner og lære mer
Økonomi
- Landet vil lette markedstilgangen for utenlandske investeringer og beskytte deres interesser og rettigheter
- Landet skal utvikle sine statsbedrifter til å bli større, sterkere og bedre kinesiske bedrifter, slik at de blir verdensledende og svært konkurransedyktige


Lov
Utvikle omfattende lovbasert styring innen alle områder av samfunnslivet
Korrupsjon
Det skal føres en vedvarende hard kamp mot korrupsjon innad i parti og stat. Dette for å sikre en sunn utvikling av samfunnet.
Økologisk prosess
Moderninsering av samfunnet preget av harmonisk sameksistens mellom mennesket og naturen. Overvåkning av naturlige økosystemer og legge ut nasjonalparker.


Væpna styrker
Innen 2020 skal mekaniseringen være oppnådd. Innen 2049 skal Kina ha væpna styrker i verdensklasse: militært og ideologisk.
Partiet
Partiet skal bygges videre og bli sterkere innen alle områder, og ha svært nære bånd til folket og på denne måten, tjene det arbeidende folkets interesser.
En ny forsering i byggingen av den kinesiske sosialismen
(Min kommentar: dette er innenfor kommunismens første fase)
Ideologisk grunnlag: Karl Marx, Vladimir Lenin, Mao Zedong og Den Xiaoping bygd på vitenskap (materialisme).
Første forsering: 2020 til 2035
Sosialistisk modernisering av samfunnet.
Ander forsering: 2035 til 2049
Kina som et velstående, sterkt, demokratisk, kulturelt avansert, harmoniskt og vakkert samfunn.

Kun abonnenter kan lese hele artikler
Meld deg inn nå!
Stikkord

kina

økonomi


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering