Bilet er ikke tatt i forbindelse med artikkelen, og viser en ulykke tidligere i år med gravemaskinvelt og døden til følge. 																											 Foto: Joakim Halvorsen / NTB scanpix
Bilet er ikke tatt i forbindelse med artikkelen, og viser en ulykke tidligere i år med gravemaskinvelt og døden til følge. Foto: Joakim Halvorsen / NTB scanpix

I mai og første del av juni har Arbeidstilsynet gjennomført 222 tilsyn med grøfting- og gravearbeid. På 13 arbeidsplasser ble arbeidet stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse, og Arbeidstilsynet vurderer å gi åtte overtredelsesgebyr etter tilsynsaksjonen. Hovedinntrykket er likevel at de fleste virksomhetene som fikk tilsyn i aksjonsperioden jobber godt med sikkerheten.


– 13 stans er ikke et veldig høyt tall, men skadepotensialet er stort. Derfor er det svært alvorlig for de arbeidstakerne som risikerer å bli utsatt for en ulykke fordi sikkerheten ikke er godt nok ivaretatt, sier direktør Trude Vollheim I Arbeidstilsynet.

Typiske funn
Typiske funn, som har ført til pålegg i tilsynsaksjonen er:


● Virksomhetene har ikke utarbeidet grøfteplaner
● De har ikke brukt geoteknisk kompetanse i planlegging av gravearbeidet
● Oppfølging av grøfteplaner er mangelfull
● Gravemasser er plassert for nær der det graves
● Det er ikke gjort gode nok tiltak for å hindre utrasing av sidevegger i grøft
● Rømningsveier mangler
● Det er mangler ved periodisk sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr og maskiner
● Det er ikke gitt god nok utstyrsspesifikk opplæring
● HMS-kort mangler


Arbeidsmiljøloven
Arbeidsmiljøloven er en vernelov som setter en rekke krav som skal etterleves. Arbeidsmiljølovens formål er blant annet å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet.

I mai og første del av juni har Arbeidstilsynet gjennomført 222 tilsyn med grøfting- og gravearbeid. På 13 arbeidsplasser ble arbeidet stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse, og Arbeidstilsynet vurderer å gi åtte overtredelsesgebyr etter tilsynsaksjonen. Hovedinntrykket er likevel at de fleste virksomhetene som fikk tilsyn i aksjonsperioden jobber godt med sikkerheten.


– 13 stans er ikke et veldig høyt tall, men skadepotensialet er stort. Derfor er det svært alvorlig for de arbeidstakerne som risikerer å bli utsatt for en ulykke fordi sikkerheten ikke er godt nok ivaretatt, sier direktør Trude Vollheim I Arbeidstilsynet.

Typiske funn
Typiske funn, som har ført til pålegg i tilsynsaksjonen er:


● Virksomhetene har ikke utarbeidet grøfteplaner
● De har ikke brukt geoteknisk kompetanse i planlegging av gravearbeidet
● Oppfølging av grøfteplaner er mangelfull
● Gravemasser er plassert for nær der det graves
● Det er ikke gjort gode nok tiltak for å hindre utrasing av sidevegger i grøft
● Rømningsveier mangler
● Det er mangler ved periodisk sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr og maskiner
● Det er ikke gitt god nok utstyrsspesifikk opplæring
● HMS-kort mangler


Arbeidsmiljøloven
Arbeidsmiljøloven er en vernelov som setter en rekke krav som skal etterleves. Arbeidsmiljølovens formål er blant annet å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet.


I paragraf 3-2 første ledd «For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for»: «at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig».


Grøftearbeid anses som risikofylt arbeid. I paragraf 3-2 tredje ledd i arbeidsmiljøloven heter det at «Hvis det skal utføres arbeid som kan innebære særlig fare for liv eller helse, skal det utarbeides en skriftlig instruks om hvordan arbeidet skal utføres og hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes.»

Tiltak for sikkert arbeid i grøft
«Forskrift om utførelse av arbeid» er en aktuell forskrift for anleggssektoren. Forskriftens kapittel 21 omhandler gravearbeid, og stiller flere krav som skal etterleves ved denne type arbeid, herunder graving av grøfter og sjakter.


Når det gjøres risikofylt arbeid som grøftegraving, er det viktig at arbeidsgiver skaffer seg god kunnskap om grunnforholdene og planlegger arbeidet slik at ingen blir skadet. Er grøften over to meter dyp, må det utarbeides en grøfteplan. Den skal blant annet omfatte en skriftlig arbeidsinstruks som beskriver hvordan arbeidet skal utføres og hvilke sikkerhetstiltak som må gjøres. Kravet til grøfteplan gjelder uavhengig av kravet om SHA-plan (sikkerhet- helse- og arbeidsmiljøplan).


Dersom grøften eller sjakten har loddrette sider og er dypere enn 2 meter, skal den avstives. Alternativt må grøften ha en annen form for personsikring.


Når grøften er dypere enn 3 meter skal en faglig kvalifisert person dimensjonere og dokumentere avstivningen. Hvis virksomheten selv ikke har slik kompetanse, må den skaffes utenfra.
Gravemassene skal plasseres slik at verken gravemassene, eller massene de blir lagt oppå, raser ut. Massene skal legges minst 1 meter fra sjakt- eller grøftekanten. Grøfter som er dypere enn 1 meter, skal ha én eller flere rømningsveier. En typisk rømningsvei kan være stige.

Alvorlige ulykker
– Arbeidstilsynet vil gjennomføre en lignende tilsynsaksjon til høsten. Vi har valgt å fokusere på dette temaet fordi skadepotensialet er stort når ulykker skjer. Vi har blant annet registret ulykker hvor arbeidere blir helt eller delvis begravd av masser som raser ned, blir truffet av armen på en gravemaskin når de oppholder seg i maskinens arbeidsområde, får stein over seg, og det har vært ulykker der gravemaskiner velter eller blir med et ras ut i vann. Når masser gir etter, følger gjerne maskinen med, og de som arbeider i området rundt er også utsatt. Dette er alvorlige ulykker, og slike ulykker må forebygges, sier Trude Vollheim.


En gjennomgang Friheten har foretatt viser at flere arbeidere de senere årene har omkommet under arbeid i grøft fordi det har skjedd ras, og de har fått løsmasser over seg. Det har også vært dødsulykker fordi maskiner har veltet ned i grøft.


Senere i år vil Arbeidstilsynet arrangere en workshop om gravearbeid. Her oppsummeres blant annet erfaringer fra tilsynsaksjonen i mai og juni og tilsynsaksjonen som er planlagt over sommeren, slik at bransjen selv kan bruke denne kunnskapen i sitt forebyggende arbeid.

Stikkord

arbeidstilsynet


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering