Timotheus Hoettges, leder av Deutsche Telekom, forklarer om 5G-nettverk. Kan det være skadelig?													Foto: Oliver Berg/dpa via AP
Timotheus Hoettges, leder av Deutsche Telekom, forklarer om 5G-nettverk. Kan det være skadelig? Foto: Oliver Berg/dpa via AP

(20 - 2017) Rainer Nyberg, EdD, Professor Emeritus (Åbo Akademi), Vasa, Finland mfl - bearbeidet av Ingrid Wreden Kåss
Vi som undertegner dette, flere enn 180 forskere og leger fra 37 land, anbefaler et moratorium [utsettelse, o.a.] for utrullingen av femte generasjon, 5G, for telekommunikasjon, inntil mulige risikoer for menneskers helse og for miljøet er blitt undersøkt fullt ut av bransjeuavhengige forskere. 5G kommer til å øke eksponeringen for radiofrekvente elektromagnetiske felt (RF-EMF) betraktelig på toppen av 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, osv. fra dagens telekommunikasjon. RF-EMF er påvist å være skadelig for mennesker og miljø.
5G fører til massiv økning av påtvunget eksponering for trådløs stråling.
5G-teknologi fungerer bare over korte avstander. Den sender dårlig gjennom faste materialer. Det vil bli behov for mange nye antenner, og en fullskala implementering vil resultere i antenner ved hvert tiende til tolvte hus i byområder, og dermed massivt øke graden av påtvunget eksponering.
Med den stadig mer omfattende bruken av trådløs teknologi, kan ingen unngå å bli eksponert. Dette gjelder også fordi man, i tillegg til det økte antallet av 5G-antenner (selv i boliger, butikker og på sykehus), ifølge anslag vil få "10 til 20 milliarder tilknyttede enheter" (kjøleskap, vaskemaskiner, overvåkingskameraer, selvkjørende biler og busser osv.) som vil være del av Tingenes Internett. Alt dette til sammen vil kunne forårsake en betydelig økning i den samlede langtidseksponeringen for alle EU-borgere.
Skadevirkninger av RF-EMF er allerede påvist
Mer enn 230 forskere fra mer enn 40 land har uttrykt «alvorlig bekymring» når det gjelder den allestedsnærværende og økende eksponeringen for EMF forårsaket av elektrisk og trådløs teknologi, allerede før 5G rulles ut i tillegg. De refererer til det faktum at «en lang rekke nyere vitenskapelige publikasjoner har vist at EMF påvirker levende organismer ved nivåer langt under de fleste internasjonale og nasjonale retningslinjer». Effektene omfatter økt kreftrisiko, cellestress, økning i mengden av skadelige frie radikaler, genetiske skader, strukturelle og funksjonelle endringer i reproduksjonssystemet, lærings- og hukommelsessvikt, nevrologiske lidelser og negative effekter på menneskers generelle trivsel. Skadene er heller ikke begrenset til mennesker, da det finnes økende belegg for skadevirkninger også på planter og dyr.
Etter at forskerappellen ble skrevet i 2015, har ytterligere forskning på en overbevisende måte bekreftet at det er en alvorlig helserisiko fra RF-EMF fra trådløs teknologi. Verdens største studie (25 millioner amerikanske dollar) National Toxicology Program (NTP) viser en statistisk betydelig økning i forekomsten av hjerne- og hjertekreft på dyr som ble eksponert for EMF ved nivåer langt under de retningslinjene fra ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), som blir brukt i de fleste land. Disse forskningsresultatene støtter konklusjonene i epidemiologiske studier på RF-stråling og risiko for hjernesvulst hos mennesker. Et stort antall fagfellevurderte vitenskapelige rapporter påviser at EMF gir skadevirkninger på menneskers helse.
Det internasjonale kreftforskningsbyrået (The International Agency for Research on Cancer, IARC), som er kreftforskningsbyrået til Verdens helseorganisasjon (WHO), konkluderte i 2011 med at EMF i frekvensene 30 KHz – 300 GHz er mulig kreftfremkallende for mennesker (Gruppe 2B). Også nye studier, som den ovennevnte NTP-studien, og flere epidemiologiske undersøkelser, inkludert de seneste studiene på mobilbruk og risiko for hjernekreft, bekrefter at RF-EMF stråling er kreftfremkallende for mennesker.
EUROPA EM-EMF Guideline 2016 [retningslinjer utarbeidet av 16 miljømedisinere i Det europeiske akademiet for miljømedisin, EUROPAEM, i dansk oversettelse her, o.a.] slår fast at «det er sterk evidens for at langvarig eksponering for visse elektromagnetiske felter er en risikofaktor for sykdom, så som visse kreftformer, Alzheimers sykdom og infertilitet hos menn. (…) Alminnelige symptomer på el-overfølsomhet [EHS, o.a.] omfatter hodepine, konsentrasjonsvansker, søvnproblemer, depresjon, mangel på energi, utmattelse og influensalignende symptomer.»
En økende del av Europas befolkning er rammet av symptomer på uhelse som i mange år har vært knyttet til eksponering for EMF og strålingen fra trådløs teknologi i den vitenskapelige litteraturen. Den internasjonale vitenskapelige erklæringen om EHS og multippel kjemisk sensitivitet (MCS), Brüssel 2015, erklærer at «i lys av vår nåværende vitenskapelige kunnskap, oppfordrer vi med dette alle nasjonale og internasjonale organer og institusjoner … til å anerkjenne EHS og MCS som reelle medisinske tilstander som, i egenskap av å være miljørelaterte lidelser, kan skape et betydelig folkehelseproblem i årene framover over hele verden, dvs. i alle land som implementerer uregulert bruk av elektromagnetiske felt-basert trådløs teknologi og markedsførte kjemiske substanser … Ikke å handle vil bli kostbart for samfunnet og er ikke lenger et alternativ … vi erkjenner enstemmig denne alvorlige trusselen mot folkehelsen … og at omfattende primære forebyggende tiltak må vedtas og prioriteres, for å møte den verdensomspennende pan-epidemien som vi kan se foran oss.
Forholdsregler
Forsiktighetsprinsippet (UNESCO) [også kalt «føre-var-prinsippet», o.a.] ble vedtatt av EU i 2005: «Når menneskelig aktivitet kan føre til moralsk uakseptabel skade som er vitenskapelig sannsynlig, men usikker, skal tiltak gjøres for å unngå eller minske skaden.»
Resolusjon 1815 (Europarådet, 2011): «Iverksette alle rimelige tiltak for å redusere eksponeringen for elektromagnetiske felt, spesielt radiofrekvent stråling fra mobiltelefoner, og særskilt eksponeringen av barn og unge som synes å være mest utsatt for hjernesvulster (…) Rådet anbefaler på det sterkeste å ta bruk ALARA -prinsippet («As Low As Reasonably Possible») både for såkalte termiske [oppvarmings- ,o.a.] effekter og ikke-termiske eller biologiske virkninger av elektromagnetiske utslipp eller stråling», og å «forbedre standardene for og kvaliteten på de risikovurderinger som gjøres».
Nürnbergkodeksen (1949) gjelder for alle eksperimenter på mennesker, og omfatter dermed utrullingen av 5G med ny [bl.a. bruk av nye frekvenser, millimeterbølger, o.a.] og høyere RF-EMF-eksponering. Alle slike eksperimenter: «bør være basert på allerede foreliggende kunnskap (for eksempel antagelser basert på resultater man har fra dyreforsøk) for å rettferdiggjøre at forsøket gjennomføres. Forsøk bør ikke utføres når det foreligger grunn til å anta at det vil skje dødsfall eller skade som fører til uførhet, med mulig unntak for forsøk der forsøkslegene selv også deltar som forsøkspersoner.» (i henhold til Nürnbergkodeksen, punkt 3-5). Allerede publiserte studier viser at det «det foreligger grunn til å anta» reell helserisiko [i forbindelse med utrulling av 5G, o.a.].
Det europeiske miljøbyrået (The European Environment Agency, EEA) advarer mot strålingsrisiko fra dagligdags teknologi, til tross for at strålenivået er lavere enn WHOs/ICNIRPs standarder. EEA konkluderer videre: «Det finnes mange eksempler på manglende bruk av forsiktighetsprinsippet [føre-var-prinsippet, o.a.] i fortiden, som har resultert i alvorlige og ofte irreversible skadevirkninger på helse og miljø (…) skadelig eksponering kan være svært utbredt før det foreligger både "overbevisende" belegg for skadevirkninger fra langtidseksponering og biologisk forståelse [av mekanismene] for hvordan skaden oppstår».
“Sikkerhetsretningslinjene” beskytter bransjen – ikke helsen
De gjeldende “sikkerhetsretningslinjene” fra ICNIRP er foreldede. Alle de bevisene for skadevirkninger som er nevnt over, er oppstått selv om strålingen var lavere enn ICNIRPs «sikkerhetsretningslinjer». Derfor er det nødvendig med nye sikkerhetsstandarder. Årsaken til de villedende retningslinjene er at «interessekonflikter hos ICNIRP-medlemmer, som skyldes deres tilknytninger til telekom- eller elektronikkselskaper, undergraver den upartiskhet som burde styre reguleringen av offentlige eksponeringsstandarder for ikke-ioniserende stråling … For å evaluere kreftrisiko, er det nødvendig å ha med forskere med kompetanse i medisin, spesielt onkologi.»
De gjeldende retningslinjene for EMF fra ICNIRP/WHO er basert på den foreldede antakelsen at «Den avgjørende virkningen av RF-EMF eksponering som er relevant for menneskers helse og sikkerhet, er oppvarming av eksponert vev.» Imidlertid har forskere påvist at mange ulike typer lidelser og skader er forårsaket uten oppvarming («ikke-termisk effekt») ved strålingsnivåer godt under ICNIRPs retningslinjer.
Vi oppfordrer EU til å:
1) treffe alle rimelige tiltak for å stanse utvidelsen av 5G RF-EMF inntil uavhengig forskning med sikkerhet kan slå fast at 5G og de totale strålenivåer forårsaket av RF-EMF (5G sammen med 2G, 3G, 4G og WiFi) ikke vil være skadelig for EU-borgerne, spesielt spebarn, barn og gravide kvinner, eller for miljøet.
2) anbefale alle EU-land, spesielt deres strålevernforvaltningsorganer, om å følge Resolusjon 1815 og informere borgerne, inkludert lærere og leger, om helserisiko fra RF-EMF-stråling, og hvordan og hvorfor man bør unngå trådløs kommunikasjon, særskilt nær f.eks. barnehager, skoler, hjem, arbeidsplasser, sykehus og sykehjem/eldresentre.
3) øyeblikkelig utnevne, uten bransjepåvirkning, en EU-ekspertgruppe av uavhengige og virkelig upartiske EMF-og-helseforskere helt uten interessekonflikter1Kommisjonen (2008/721/EC)bransjens støttespillere som medlemmer av SCENIHRen villedende SCENIHR-rapportga telekombransjen frie hender til å bestråle, for å re-evaluere helserisikoen, og:
a) fastsette nye, sikre «standarder for maksimal totaleksponering» for all trådløs kommunikasjon innen EU.
b) studere den totale og kumulative eksponeringen som påvirker EU-borgerne.
c) skape bestemmelser som vil bli forordnet / håndhevet innen EU om hvordan man unngår at eksponering overskrider nye «standarder for maksimal totaleksponering» for alle typer EMF, slik at man beskytter borgerne, spesielt spedbarn, barn og gravide.
4) hindre at trådløs-/telekombransjen gjennom sin lobbyvirksomhet overtaler EU-tjenestemenn til å ta beslutninger som gir ytterligere RF-stråling, inkludert fra 5G, i Europa.
5) prioritere og implementere kablet digital telekommunikasjon i stedet for trådløs.
Vi forventer svar fra dere innen 31. oktober, 2017, adressert til de to førstnevnte underskriverne, om hvilke tiltak dere vil iverksette for å beskytte EUs innbyggere mot RF-EMF og spesielt 5G-stråling. Denne appellen og deres svar vil bli offentliggjort.


RSS-mating for kommentarer Kommentarer

Ny kommeentar

Friheten er ei norsk månadsavis, med ei lang historie, ho blir redigert av ein frivulleg redaksjon og er basert på frivullegheit. Difor treng ci og bidrag, både økonomisk, innhaldsmessig og andre oppgåver. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Vevredaktør: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgjevar: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 2018 - Republisering

Nettløsning ANS NyFritid Media