Ringvirkningene av jordbruket er store slår artikkelforfatteren fast. 					REUTERS/Ina Fassbender (GERMANY)
Ringvirkningene av jordbruket er store slår artikkelforfatteren fast. REUTERS/Ina Fassbender (GERMANY)

(2-17) Mye står på spill


Menon Economics har utarbeidet rapporten «Ringvirkninger av landbrukets leverandørindustri» for Felleskjøpet Agri. I rapporten slås det fast at landbruket (jordbruk og skogbruk) er blant Norges viktigste næringer. For distriktene er næringen den viktigste, både for sysselsetting og verdiskapning. Landbruket skaper arbeidsplasser i hele landet.
Jordbruket sysselsetter 47000, og skogbruket 6000. Menon Economics har beregnet ringvirkningene landbruket har for leverandørindustrien, og de er betydelige. Hele 17000 sysselsettes i leverandørindustrien.
Ser vi på omsetningen, så er den imponerende høy. Landbruket har en omsetning på 40 milliarder kroner. I rapporten heter det at landbruket kjøper varer og tjenester for 23 milliarder kroner i året. Det langt meste, totalt 18 milliarder leveres av norske leverandører, det resterende leveres i form av import. Dette genererer også flere milliarder kroner i skatteinntekter til kommuner, fylkeskommuner og stat.
Ifølge NIBIO, Norsk Institutt For Bioøkonomi, så er norsk matindustri Norges største fastlandsindustri målt på omsetning. Omsetningen i 2015 var hele 214,5 milliarder kroner, en økning på hele 29,2 milliarder fra 2014. Matindustrien består av over 2 100 bedrifter spredt over hele landet. Her finner vi store foretak med flere tusen ansatte, men også små enkeltpersonforetak. Til sammen sysselsetter bedriftene 49 000 personer, noe som er nesten 1000 flere enn i 2014. Industrien baserer seg i all hovedsak på norske råvarer, og har en hjemmemarkedsandel på 80 prosent. Bedriftene bearbeider produkter fra landbruk og fiske til matvarer, dyrefôr og drikkevarer. Hele 22 prosent av industriarbeidsplassene i Norge finner vi innenfor denne bransjen. Det viser hvor viktig matindustrien er for sysselsettingen og verdiskapningen i Norge.
Det må også fastslås at verdiskapingen i matindustrien har vært sterkere enn i øvrig industri de siste årene, og særlig etter finanskrisen i 2008. Dette kan forklares med at matindustrien er mindre sårbar ovenfor konjunktursvingninger. Vi må jo tross alt ha mat, selv med økt arbeidsløshet.
Tusenvis av bønder over hele landet produserer råvarene som matindustrien i Norge benytter i sin produksjon. Uten den norske bonden hadde det vært utenkelig med en matindustri på det nivået som vi har i Norge i dag. Dette viser at bondens innsats danner grunnlag for tusenvis av industriarbeidsplasser. Og matindustriens kjøp av norske råvarer sikrer næringsgrunnlaget for mange gårdsbruk.
Import av mat- og drikkevarer har de senere årene økt betydelig. Importverdien i 2014 var på 35 milliarder kroner, mens eksportverdien var på 7 milliarder kroner. Det er ikke mange årene siden matindustriens hjemmemarkedsandel lå på om lag 90 prosent, noe som er 10 prosent over dagens nivå. Den norske matindustrien basert på norske råvarer har derfor et vekstpotensial. Det vil kunne gi tusenvis av nye industriarbeidsplasser, men også styrke norske gårdsbruk. Det er mange gode grunner for å styrke norsk jordbruksproduksjon. En av dem er at det vil skape tusenvis av arbeidsplasser i mange bransjer. Det vil styrke matvaretrygghet, matvaresikkerhet, holde kulturlandskapet i hevd og ikke minst være et godt bidrag til bosetting i distriktene. Og ikke minst vil det bidra positivt til reduksjoner av klimautslipp. 

 

...resten leser du i FRIHETEN

BRUDD I JORDBRUKSFORHANDLINGENE

BRUDD I JORDBRUKSFORHANDLINGENE

(12 - 2012) Årets jordbruksforhandlinger er i gang. Som vanlig har forslagene fra Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag (NBS) allerede i ...


Løft jordbruket!

Løft jordbruket!

Rekordmange støtter norsk jordbruk, viser en undersøkelse gjort av Ipsos MMI. Befolkningen vil ha et jordbruk av samme omfang som i dag....


Jordbruksmelding med store svakheter

Terje Bendiksby / SCANPIX

(5 - 17) Regjeringa har lagt fram Stortingsmelding 11(2016-2017), med undertittel «endring og utvikling, en fremtidsrettet jordbruksproduksjon».

Og...

Stikkord

jordbruk


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering