Illustrasjonsfoto: Renhold har lenge vært et lavlønnsyrke.												FOTO: SCANPIX
Illustrasjonsfoto: Renhold har lenge vært et lavlønnsyrke. FOTO: SCANPIX

Arbeidstilsynet har i perioden 2015–2017 gjennomført totalt 2732 tilsyn med ulike aktører i transportbransjen. Arbeidstilsynet sier i rapporten at «deler av transportnæringen preges i økende grad av virksomheter som bryter arbeidsmiljølovens bestemmelser. 


Den økte arbeidskraftmobiliteten mellom land og tilgangen på billig arbeidskraft har medført lovstridige eller uverdige arbeidsvilkår knyttet til bruken av utenlandske arbeidstakere i Norge. Virksomheter som driver uforsvarlig og ulovlig sparer penger på å neglisjere arbeidstakeres rettigheter, helse og sikkerhet, utkonkurrerer de seriøse aktørene». 


Innenfor deler av transportbransjen finner Arbeidstilsynet forhold som kan karakteriseres som arbeidslivskriminalitet i form av brudd på norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygde-, skatte- og avgiftskriminalitet eller organisert kriminalitet.  


I tilsynene ble det avdekket at så mange som 74 prosent av de utenlandske sjåførene som ble kontrollert har ulovlige lønnsbetingelser ved kjøring av kabotasje og kombinert transport i Norge. 


Tilsynene i transportbransjen har vært rettet mot transportører innen både godstransport og persontransport med turbuss, samt bestillere av transportoppdrag. Tilsynene har blitt gjennomført langs vei mot norske og utenlandske transportører, ved bedriftstilsyn hos norske transportbedrifter og ved bedriftstilsyn hos norske oppdragsgivere. Det ble ikke kontrollert for alle forholdene ved hvert tilsyn. Ifølge Arbeidstilsynet har mange transportvirksomheter gode og ordnede forhold for sine sjåfører.

 
Arbeidstilsynet gjennomfører også kontroller i deler av transportbransjen i regi av akrimsentrene. Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Nav og Politiet samarbeider ved sju samlokaliserte akrimsenter i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bodø, Tønsberg og Kristiansand. Sentrene gjennomfører samordnede aksjoner. I tillegg til de samlokaliserte enhetene er det etablert lokale og regionale samarbeidsavtaler mellom etatene flere steder i landet.  


I denne rapporten, som ble offentliggjort i fjor høst, fokuserer Arbeidstilsynet på de avvikene som ble avdekket i tilsynene. 

 Arbeidstilsynet har blant annet avdekket følgende avvik fra lover og forskrifter: 


• De fleste transportvirksomheter har skriftlige arbeidsavtaler på plass, men at de i 42 prosent av tilfellene mangler viktig informasjon om arbeidsforholdet. 
 • 40 prosent av de kontrollerte arbeidsgiverne hadde ikke kontroll på om sjåførenes arbeidstid er i overensstemmelse med Forskrift om arbeidstid for sjåfører. 
 • 36 prosent av virksomhetene manglet rutine for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og rutiner for dette. 
 • Tilsynene avdekket at 36 prosent av de kontrollerte virksomhetene ikke har kartlagt farer og problemer arbeidstakerne kan utsettes for i virksomheten. Den største                andelen brudd finner vi i virksomheter med mellom 5 og 19 ansatte. • Tilsynene avdekket at 30 prosent av de kontrollerte transportvirksomhetene ikke har verneombud        eller avtalt annen ordning. Av de virksomhetene som har verneombud mangler 40 prosent av verneombudene opplæring.
• 27 prosent av de kontrollerte virksomhetene har ikke avtale med godkjent bedriftshelsetjeneste. 
• I 136 tilsyn med bestillere og 12 tilsyn med hovedleverandører fant Arbeidstilsynet at 71 prosent av kontrollerte bestillere og 50 prosent av kontrollerte hovedleverandører    ikke overholder informasjonsplikten.
• I tillegg avdekket 125 tilsyn med bestillere og 12 tilsyn med hovedleverandører at 82 prosent av de kontrollerte bestillerne og 67 prosent av de kontrollerte                            hovedleverandørene ikke overholder påseplikten.  
• I 115 av tilsynene kontrollerte Arbeidstilsynet om virksomhetene gir utenlandske godstransportsjåfører allmenngjort minstelønn. Tilsynene avdekket at 74 prosent av de       utenlandske sjåførene får lavere lønn enn allmenngjort minstelønn. 
•  ca. 30 prosent av sjåførene får ikke overtidstillegg, eller at overtidstillegget er mindre enn 40 prosent som er minimumskravet i arbeidsmiljøloven. Andel brudd er noe           større hos virksomheter som har transport underlagt kjøre- og hviletidsbestemmelsene.
   (kilde, Arbeidstilsynet)

 

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Odd Jarl Gerhardsen Redaktør: Terje Bjørlo Nett: 

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2023 - Republisering